mars 14, 2019

Växande intresse för brott och straff

kvinna som bränner upp en tidning
På senare tid har intresset för brott och straff vuxit sig allt större hos allmänheten. Fler och fler har funnit ett intresse i kriminalberättelser kring brott som begåtts både i Sverige och i andra länder. Det har även blivit lättare att tillgodogöra sig dessa berättelser på senare tid, eftersom de nu finns i flertalet olika format. Detta gör det även möjligt att snabbare få ut en historia om ett brott som begåtts.

Det har blivit allt mer vanligt med tv-serier och poddar som inriktar sig på kriminalberättelser. Dock ska man inte underskatta böcker med en inriktning på brott då dessa, i vissa fall, har en större möjlighet att gå in på djupet i händelsen, än vad en podcast exempelvis har.

Självbiografier och böcker

Böcker där personerna som har begått de olika brotten får uttrycka sig och redogöra för sina brott har också blivit allt vanligare, så kallade självbiografier. Det finns också böcker som publiceras av brottsoffer själva. Här redogör brottsoffret för sin historia och hur brottet har påverkat livet på olika sätt.

Tidskrifter och tidningar

Utöver ovan nämnda kanaler finns det även tidskrifter som inriktar sig på brott och straff. Fördelen med dessa är att du enkelt och smidigt kan få tillgång till dem via din telefon, surfplatta eller få hem dem direkt i brevlådan. Många tidskrifter erbjuder även nyhetsbrev online utformade av bland annat paloma.se vilket gör det enkelt och intressant att ta till sig. Med Paloma kan vilket företag eller förening som helst skapa upp sitt egna nyhetsbrev. Det skapar möjligheter att exempelvis snabbt erbjuda tillgång till nya historier och berättelser innan ens vanliga magasin skickas ut eller i väntan på ett nytt nummer av ett magasin. Nyhetsbrev är det nya digitala prenumerationssystemet som många använder sig av för att hålla sig ajour inom det man är intresserad.

TV-serier

Då intresset har vuxit sig större har även fler och fler tv-serier börjat visas på tv. Det kan vara allt ifrån tv-serier om ouppklarade brott där man efterlyser brottslingar och frågar allmänheten om hjälp till gamla kända brott som har begåtts. Där går man ofta igenom brottsprocessen steg för steg från det att brottet begicks till det att bovarna står inför rätta och vilka straff de sedan dömdes till.

Podcasts

Vidare i utvecklingen har det även blivit populärt att lyssna på podcast, där ett flertal olika poddar har valt att ha en inriktning på just brottslighet. Vissa har valt att inrikta sig på misslyckade brott medan andra har valt att skildra historier som allmänheten har önskat. Det finns en del brottsberättelser som har ett större allmänintresse i Sverige än andra och det har blivit väldigt populärt att både berätta om och lyssna på dessa i olika sammanhang. Mord har till exempel hög lyssnarfrekvens och allra helst olösta mordfall eller väldigt komplicerade historier med många förvecklingar. Fördelen med podcasts är att lyssnaren kan göra annat under tiden och samtidigt städa, promenera, jogga, motionera eller vara på väg till jobbet.

Streaming

Ytterligare en kanal som har blivit populär att använda är olika streamingsajter, läs med om det här hos PRV. Vissa av dessa har publicerat serier med inriktning på brott som blivit kända världen över, och där människor engagerar sig i fallen. Streamingsajterna gör det möjligt att få en insikt i brott som begås i olika delar av världen, vilket har visat sig intressera människor. Dessa sajter har även valt att publicera flertalet serier som fördjupar sig i de brott som har begåtts, vilket ger intressant information om både förövaren och brottsoffrets historia. PRV skriver med om det i tidigare länken och vad som är olagligt här, då gränsen kan ses som tunn var en vanlig person.

Att det har blivit så populärt att tillgodogöra sig information kring brott från olika program på senare tid märks tydligt och fortsättningsvis kommer troligtvis intresset växa sig ännu större då det publiceras mer och mer historier och serier om historiska och nutida brott som har begåtts.

juli 12, 2018

Att inte ha råd med rättshjälp

lån till advokat

Om man blir utsatt för ett brott kan man ibland behöva stöd i att framföra saken i en eventuell rättegång. Om brottet i sig varit jobbigt kan det vara svårt att kunna skriva ner alla detaljer och dessutom formulera sig på ett korrekt sätt inför en eventuell gärningsman. Det kan vara tillräckligt jobbigt med att sitta på förhör med polisen, redogöra för eventuell förlorad inkomst och mycket mer.

Många väljer att ta hjälp av brottsofferjourer, advokater och rättshjälp, och om man inte har pengar kan man vanligen få en advokat utsedd till sig. Detta gäller dock bara när det rör sig om större brottsmål. Om brottet är litet riskerar man att få betala alla sina advokatkostnader själv. Även om det blir ett större mål i rätten kan man, om man förlorar, bli tvungen att betala både sina egna och motpartens kostnader för försvarare. Detta kan kosta en hel del och det kan bli mycket dyrt att till slut betala allt, kanske behöver man låna för att kunna betala för sig.

Att byta advokat

Om man vill byta advokat kan man ofta göra det, ibland mot att man betalar en viss summa till den advokat som tidigare har haft hand om fallet. Ju tidigare detta byte görs, desto mindre behöver man betala. Om en advokat har utsetts behöver man ofta inte betala något alls till denne även vid ett byte av försvarare. Att finna en egen advokat kan dock både kosta tid och pengar. Vissa advokater vill ha en del pengar i förskott för att ta sig an fallet och då kan det bli nödvändigt att låna pengar av någon. Beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut kan man kanske låna på en bostad, få ett banklån eller möjligen ta en kredit någonstans. Om inte detta går kan det i vissa fall gå att låna pengar från någon närstående.lån till advokat

När man får en advokat utsedd kan man ganska snart märka att man kan komma mer eller mindre bra överens med denne. Ibland är advokaten och den som utsatts för brottet inte överens om vad som ska framföras och om vad man vill ha ut av rättsförhandlingen och då går det ofta inte speciellt bra. Kanske kan advokaten få ut sina önskemål men det är inte säkert att den som utsatts för brottet känner att denne har fått sina intressen tillvaratagna på ett bra sätt.

Låna pengar för försvar

När man lånar pengar till att betala rättegångskostnader är det dock viktigt att man gör allt för att kunna betala tillbaka sitt lån så fort som möjligt. Om man vinner i rätten kan man ibland få ett relativt stort skadestånd och detta kan med fördel användas för att betala av sina advokatkostnader, om inte motparten måste stå för dem enligt avtal. Många gånger kan dock de som lånar ut pengar ta hänsyn till att en rättegång pågår så länge man kan visa att en betalningsförmåga faktiskt finns. Om det rör sig om ett ekonomiskt tvistemål eller liknande kan problem ibland uppstå men det finns advokater som arbetar på ett icke vinstdrivande sätt och de är ofta lite billigare.

maj 18, 2018

Detta sker vid en rättegång

Korrekt benämning för det som i folkmun kallas rättegång, är huvudförhandling. Det är vid huvudförhandlingen domstolen beslutar om den åtalade är skyldig eller icke skyldig, samt vilken påföljd, det vill säga straff, den tilltalade (åtalade) ska få. När det gäller brottsmål i tingsrätten är det en juristdomare samt tre nämndemän som avger domen. Om brottet är av den karaktär att man endast ska döma till böter kan en ensam juristdomare avkunna domen. Då det finns många olika typer av brott, kan även påföljderna bli både många och kombinerade.

De olika påföljder, det vill säga straff, som en brottsåtalad kan bli dömd till är bland annat böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, rättspsykiatrisk vård, ungdomstjänst, skadestånd, ungdomsvård och sluten ungdomsvård. Den åtalade kan också få en kombination av olika straff; en villkorlig dom kan exempelvis kombineras med samhällstjänst och så vidare. En person som blir dömd för ett brott kan också bli skyldig att betala tillbaka kostnaderna för sin försvarare och för målsägandebiträdet som varit med under rättegången. Det kan bli tal om hela alternativt delar av kostnaden.

Överklagande av dom

När den första rättegången, som generellt sett hålls i Tingsrätten, är över och domen har avkunnats kan domen överklagas till Hovrätten. Detta kan göras av den person som dömts alternativt av åklagaren och/eller brottsoffret. En överklagan måste ske skriftligen. När Tingsrätten fått in alla handlingar skickas dessa vidare till Hovrätten, som gör en ny prövning av målet. Högsta domstolen har möjlighet att pröva alla mål som överklagas, men det krävs i allmänhet ett så kallat prövningstillstånd för att man ska återuppta upp ett mål.

Besöka en rättegång

Huvudregeln lyder som så, att domstolens förhandlingar är offentliga. Dock kan rätten besluta att icke myndiga personer (under 18 år) inte får lov att närvara. De kan också besluta att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar, vilket innebär att vare sig allmänheten eller andra icke personligt berörda får lov att närvara i rättssalen. Om du som anhörig, skolklass eller privatperson vill närvara/besöka en rättegång bör du ta kontakt med domstolen ett par dagar i förväg, då det händer att förhandlingar ställs in eller skjuts upp med relativt kort varsel.

Hur går en rättegång till?


Den person som ska förhöras får först en kallelse och är ålagd att infinna sig i domstol på utsatt datum. Domaren hälsar välkommen och förklarar förhandlingen för öppnad. Brottsoffret, i detta avseende kallat målsägande, sitter tillsammans med åklagaren och den tilltalade sitter med sin försvarsadvokat. Först lägger åklagaren fram sin bild av hur brottet har gått till, därefter är det målsägandens tur. Efter det får den tilltalade möjlighet att berätta, och slutligen förhörs eventuella vittnen. Under förhöret ställer såväl åklagaren som försvarsadvokaten ett antal mycket detaljerade frågor till alla inblandade.

Hur och när kommer domen?

När rättegången är över har rätten enskild överläggning. I de allra flesta fall måste de inblandade vänta i omkring två veckor innan dom avkunnas, i vissa fall ännu längre. Domstolen ger då ett datum (och ibland tid), och sedan är det fritt för alla inblandade att på utsatt datum ta kontakt med domstolen för att ta del av domen. Det händer också att dom avkunnas direkt efter överläggning, med generellt är det viss väntetid. Om målsägande, den tilltalade eller åklagaren är missnöjd med domen går det att överklaga till hovrätten

 

maj 18, 2018

Olika typer av brott

Det finns mängder av olika brott och många påföljder, alltså straff, som en förövare kan dömas för. Det viktigaste är att anmäla alla olika typer av brott till polisen så snabbt som möjligt. Ju tidigare anmälan görs, desto lättare blir det för polisen att hitta teknisk bevisning samt att hitta och förhöra eventuella vittnen. Du ökar också möjligheterna för att få igen saker som blivit stulna, samt för brottsstatistiken att bli rättvisande. För att anmäla ett brott ska du ringa 114 14 eller uppsöka en närliggande polisstation.

Exempel på olika typer av brott såsom rubricerade av polismyndigheten: grooming, hatbrott, hedersrelaterat brott, inbrott, It-relaterat brott, brott i nära relation (den som blir utsatt är/har varit gift/sambo/särbo med förövaren eller har barn med denne), misshandel, människohandel, näthat, olaga förföljelse (stalking), olaga hot, rån, sexualbrott (våldtäkt eller annan form av sexuellt övergrepp), stöld av mobiltelefon, stöld av motorfordon, stöld av djur, stöld av id-handling, stöld av kontokort, brott mot barn, brott mot äldre, skadegörelse, klotter, bedrägeri (id-intrång, fakturabedrägeri, kortbedrägeri), cykelstöld, fickstöld och bagagestöld.

Brott i nära relation

Brottsrubriceringen är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott, där offret och förövaren har, alternativt har haft, en nära relation. Vad avses då med nära relation? Det betyder i detta avseende att man är alternativt har varit gifta, sambos eller särbos, eller har barn tillsammans. Föräldrar och syskon räknas också hit. Olika typer av våld kan vara fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp, det kan handla om att bli tvingad att göra något, att bli hotad och/eller att bli inlåst. Ofta handlar det om olaga hot, sexuellt våld eller misshandel.

Olaga förföljelse

Begreppet olaga förföljelse brukar i dagligt tal kallas för stalking. Det innebär att en gärningsperson begår ett eller flera brott mot en specifik individ upprepade gånger. Det kan handla om allt från olaga tvång och hot till olaga intrång, sexuellt ofredande eller misshandel. Dessa brott är kränkningar av offrets integritet. Är du utsatt ska du först och främst anmäla brottet till polisen. Försök sedan att dokumentera så mycket som möjligt, ändra e-postadress, byt telefonnummer, berätta för närstående och grannar, ansök om kontaktförbud, se över säkerhetsinställningar på sociala nätverk, etcetera.

Grooming

Grooming innebär att en gärningsperson i sexuellt syfte kontaktar och/eller stämmer träff med barn som är under 15 år gamla. Med träff menas i detta avseende fysiska och digitala möten, exempelvis via chattforum. Det är oftast i dessa forum eller på olika spelsajter, som första kontakten sker. Gärningspersonen kan försöka få barnet att posera naken eller be om en fysisk träff, ibland genom mutor eller utpressning. För dig som fallit offer för grooming, eller känner någon som blivit utsatt, är det viktigt att polisanmäla omedelbart.

Inbrott

Har du blivit offer för inbrott ska du inte städa innan polisen har kommit, eftersom de gör en så kallad teknisk undersökning av brottsplatsen. Det finns goda chanser för polisen att hitta och samla in spår från de som utfört brottet, om platsen förblivit orörd. Bor man i ett flerfamiljshus och fler boende har blivit drabbade, är det viktigt att var och en gör en individuell polisanmälan. Inbrott kan ske i ett bostadshus, en källarlokal, ett garage, ett förråd, ett fritidshus, ett kontor och liknande. Alla inbrott bör anmälas.

maj 18, 2018

Att utsättas för ett brott

Att utsättas för ett brott är något som påverkar de flesta människor väldigt mycket. Vilken typ av brott det rör sig om spelar inte så stor roll, det är snarare känslan av maktlöshet och utsatthet som brukar vara det jobbigaste att hantera. Många som varit närvarande vid eller blivit föremål för ett brott upplever efterverkningar som kan fortsätta under lång tid efter det att själva händelsen ägt rum. Effekterna av att utsättas för ett brott kan ta sig olika uttryck. Brottsoffer kan ofta uppleva både fysiska och psykiska men efter brottet. Det finns dock olika sätt att bearbeta händelsen och som kan vara hjälpsamma när man vill gå vidare och lämna den traumatiska händelsen bakom sig. En aspekt som är essentiell när det kommer till bearbetning av att vara utsatt för ett brott är anmälan. Oavsett om det gäller ett mer eller mindre allvarligt brott är det viktigt att alltid göra en polisanmälan. Det är det första steget på väg mot att förlika sig med och komma över det som man varit med om.

Emotionell stress

Om man blir utsatt för ett brott kan man naturligtvis ådra sig fysiska skador. Dessa bör dokumenteras ochdokumentationen bör bifogas till polisanmälan. Kom också ihåg att man kan få ersättning från sitt försäkringsbolag för de skador som uppstår i samband med ett brott. Utöver fysiska skador så upplever många brottsoffer också emotionell påverkan. Det är vanligt att uppleva alla möjliga sorters känslor, allt från att bli arg och upprörd till att känna rädsla och oro. Det är också vanligt att brottsoffer känner skuld över det som har hänt dem och funderar över vad de gjort, eller inte gjort, för att hamna i en brottssituation. Det är dock viktigt att förstå att offren aldrig bör någon skuld i ett brott. Ansvaret och skulden ligger helt och hållet på gärningsmannen. För de allra flesta är dessa känslotillstånd dock tillfälliga och det brukar inte ta allt för lång tid att komma ur dem, speciellt inte om man aktivt bearbetar sina känslor och den händelse man varit med om.

Utnyttja den hjälp som finns

För den som utsatts för ett brott är det otroligt viktigt att komma ihåg att det faktiskt fins hjälp att få. Du är inte ensam om att må dåligt och det är helt naturligt att man kan behöva söka hjälp för att kunna lämna den obehagliga situationen man befunnit sig i bakom sig. Det är viktigt att tala om sin upplevelse, detta kan man naturligtvis välja att göra hos en legitimerad psykolog eller terapeut men i många fall fungerar samtalsgrupper också mycket bra. I dessa grupper kan man dela sina erfarenheter och upplevelser med andra som varit med om liknande upplevelser och som faktiskt förstår vad det är man går igenom. Det finns många olika instanser som hjälper brottsoffer, både myndigheter och ideella sådana. Man kan till exempel vända sig till sin lokala brottsofferjour, till kvinno- eller mansjouren, till socialtjänsten. Är det ett barn som blivit utsatt för ett brott är BRIS eller en ungdomsmottagningen platser där man kan få stöd och hjälp.